Komise navrhuje nová pravidla elektronického obchodu

Komise navrhuje nová pravidla elektronického obchodu. Spotřebitelé i podniky budou moci plně využívat výhod jednotného trhu

Přinášíme tiskovou zprávu Zastoupení Evropské komise v ČR, která se týká strategie pro jednotný digitální trh a aktuálních legislativních návrhů.

Brusel 25. května 2016

V rámci plnění svých strategií pro jednotný digitální trh a jednotný trh představila Komise třístupňový plán na podporu elektronického obchodu, zaměřený na řešení problému zeměpisného blokování, zajištění efektivnějšího a cenově dostupnějšího přeshraničního doručování balíků a posílení důvěry díky lepší ochraně spotřebitelů a prosazování pravidel.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, uvedl: „Příliš často se stává, že lidé při nákupu on-line nezískají přístup k těm nejlepším nabídkám nebo je v případě nákupů v zahraničí odradí vysoké ceny za doručení či obavy z komplikací v případě, že budou chtít uplatnit svá práva. Chceme vyřešit problémy, které spotřebitelům a podnikům brání v plném využití možnosti nákupu a prodeje zboží a služeb on-line.“

Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost, doplnil: „Iniciativa týkající se zeměpisného blokování dosahuje té správné rovnováhy, neboť zohledňuje zájem spotřebitele o možnost neohraničeného nakupování on-line a zároveň zajišťuje podnikům dostatečnou právní jistotu. Jsem přesvědčen, že náš přístup, který přihlíží ke specifikům některých odvětví, poskytne opravdový impuls pro rozvoj přeshraničního elektronického obchodu v EU“.

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, k tomu dodala: „Diskriminace mezi spotřebiteli EU, jež vede k segmentaci trhů podle  státních hranic do jednotného trhu absolutně nepatří. Jasnější pravidla, jejich lepší prosazování a cenově dostupnější přeshraniční zásilkové služby umožní spotřebitelům i společnostem, zejména malým a středním podnikům, maximálně využívat jednotného trhu EU a přeshraničního elektronického obchodu.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Vĕra Jourová připomněla: „V Evropě je příliš mnoho lidí, kteří váhají nakupovat on-line, protože neznají svá práva nebo se domnívají, že se tato práva obtížně prosazují. Chci, aby spotřebitelé nakupovali on-line se stejnou důvěrou, jako nakupují off-line. Vybavíme orgány na ochranu spotřebitelů lepšími nástroji k tomu, aby mohly lépe prosazovat práva spotřebitelů nakupujících on-line a potírat podvodné praktiky. Dnešní balíček je významným krokem ke zlepšení ochrany spotřebitele ve světě on-line a k zajištění právní jistoty pro obchodníky.“

Dnešní balíček týkající se elektronického obchodu obsahuje:

  • legislativní návrh k řešení případů neoprávněného zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na základě státní příslušnosti, bydliště nebo sídla;
  • legislativní návrh týkající se přeshraničních zásilkových služeb s cílem zvýšit transparentnost cen a zlepšit regulační dohled;
  • legislativní návrh na podporu prosazování práv spotřebitelů a poradenství, mimo jiné k vyjasnění otázky, co představuje nekalou obchodní praktiku v digitálním světě.

Prevence zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na základě státní příslušnosti nebo místa pobytu

Komise navrhuje právní předpisy, které zajistí, že spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, nebudou diskriminováni, pokud jde o přístup k cenám, prodej či platební podmínky, s výjimkou případů, kdy je to objektivně opodstatněno z důvodů, jako je DPH, nebo určité právní předpisy ve veřejném zájmu.

Vstoupí-li spotřebitel v jiné zemi EU do obchodu, také po něm jeho majitel nepožaduje průkaz totožnosti, na jehož základě by schválil nákup či upravil cenu a nákupní podmínky. V internetovém světě je ale spotřebitelům velmi často znemožněn přístup k nabídkám v jiných zemích, např. přesměrováním spotřebitele zpět na internetovou stránku pro určitou zemi nebo požadavkem platby debetní nebo kreditní kartou z určité země. Taková diskriminace nemá v rámci jednotného trhu místo.

Ve směrnici o službách je sice již stanovena zásada nediskriminace a Komise ji uplatňuje v odvětvích služeb, jako jsou půjčovny automobilů nebo zábavní parky, ale podnikům i spotřebitelům by prospělo vyjasnění otázky, které postupy jsou povolené a které nikoli. Nařízení zajistí právní jistotu a vymahatelnost v případě výrobků a služeb on-line i off-line.

Aby se nezaváděla nepřiměřená zátěž pro společnosti, neukládá nařízení povinnost doručovat v celé EU a malé podniky, na které se vztahují vnitrostátní prahové hodnoty pro DPH, osvobozuje od některých povinností.

Zvýšení cenové dostupnosti a efektivnosti přeshraničního doručování balíků

Dnes předložené nařízení zvýší transparentnost cen a regulační dohled nad přeshraničními zásilkovými službami, aby spotřebitelé i maloobchodníci mohli využívat cenově dostupného doručování a možnosti snadného vracení zboží, a to i do a z okrajových regionů.

Spotřebitelé a malé podniky si stěžují, že jejich nákup a prodej v celé EU omezují problémy související s doručováním balíků, zejména vysoké poplatky za přeshraniční zásilky. Ceny, které provozovatelé poštovních služeb účtují za doručení malého balíčku do jiného členského státu, často až pětkrát převyšují ceny na domácím trhu, a to bez jasného prokázání vztahu ke skutečným nákladům.

Nařízení podpoří hospodářskou soutěž zavedením větší transparentnosti cen. Komise nenavrhuje stanovení horní hranice cen za doručování. Regulace cen představuje až krajní opatření v případě, že hospodářská soutěž nepřinese uspokojivé výsledky. Komise v roce 2019 přezkoumá dosažený pokrok a posoudí nezbytnost dalších opatření.

Nařízení poskytne vnitrostátním poštovním regulačním orgánům údaje, které potřebují ke sledování přeshraničních trhů a ke kontrole dostupnosti a nákladové orientace cen. Hospodářskou soutěž rovněž podpoří tím, že bude vyžadovat nediskriminační a transparentní přístup třetích stran k přeshraničním zásilkovým službám a infrastruktuře. Komise bude zveřejňovat veřejné ceny poskytovatelů všeobecných služeb za účelem zvýšení vzájemné konkurence a přehlednosti sazeb.

Návrh doplňuje samoregulační iniciativy přijaté provozovateli poštovních služeb v zájmu zlepšení kvality a usnadnění přeshraničních zásilkových služeb.

Zvýšení důvěry spotřebitelů v elektronický obchod

Navrhovaná revize nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele poskytne více pravomocí vnitrostátním orgánům, aby mohly lépe prosazovat práva spotřebitelů. Tyto orgány budou moci:

  • kontrolovat, zda internetové stránky neuplatňují zeměpisné blokování nebo poprodejní podmínky, jež jsou v rozporu s pravidly EU (např. s právem odstoupit od smlouvy);
  • nařídit okamžité odstranění internetové stránky obsahující podvody;
  • požádat o informace registrátory domén a banky s cílem zjistit identitu příslušného hospodářského subjektu.

V případech porušení práv spotřebitelů v celé EU bude Komise moci koordinovat společné akce s vnitrostátními donucovacími orgány, aby takovým praktikám zabránila. To zajistí rychlejší ochranu spotřebitelů a zároveň ušetří čas a prostředky podnikům a členským státům.

Komise rovněž zveřejňuje aktualizované pokyny týkající se nekalých obchodních praktik, čímž mimo jiné reaguje na problémy vznikající v digitálním světě. Vyjasňuje uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách. Kupříkladu každá platforma on-line, která se kvalifikuje jako „obchodník“ a propaguje nebo prodává zboží, služby či digitální obsah spotřebitelům, musí zajistit, aby byly její obchodní praktiky plně v souladu se spotřebitelským právem EU. Platformy musí jasně uvést, že se pravidla týkající se nekalých obchodních praktik nevztahují na soukromé osoby prodávající zboží, a internetové vyhledávače budou muset jasně odlišit placené výsledky vyhledávání od těch neplacených.

Revidované pokyny rovněž zahrnují dva soubory samoregulačních zásad dohodnutých mezi zúčastněnými stranami: jeden podpoří nástroje k porovnávání za účelem dosažení lepšího souladu s touto směrnicí a druhý pomůže při prosazování pravidel týkajících se nekalých obchodních praktik proti klamavým a nepodloženým environmentálním tvrzením.

Souvislosti

Dnešní balíček o elektronickém obchodu doplňuje dva legislativní návrhy týkající se poskytování digitálního obsahu a prodeje zboží on-line a jinými prostředky na dálku, které Komise navrhla v prosinci 2015, a chystaný návrh na zjednodušení DPH, který je plánován na podzim roku 2016.

Souběžně s přijetím balíčku o elektronickém obchodu dnes Komise předložila aktualizovaná audiovizuální pravidla EU a představila svůj přístup k platformám on-line.

Další informace

Video k balíčku opatření v oblasti elektronického obchodu

Otázky a odpovědi: Podpora elektronického obchodování v EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, které řeší neoprávněné zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace na základě místa bydliště či sídla nebo státní příslušnosti v rámci jednotného trhu

Návrh nařízení týkající se přeshraničních zásilkových služeb

Návrh na revizi nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Pokyny týkající se uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách

IP/16/1887

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail

Zdroj: ec.europa.eu