Digitální transformace v praxi – Případová studie

Ve spolupráci s partnerskou společností jsme připravili případovou studii věnující se digitální transformaci malého podniku. Článek se orientuje na snižování nákladů a zvyšování efektivity prostřednictvím digitalizace výroby a podnikových procesů.

Obchodní situace podniku a potřeba změny

Na počátku nás majitel oslovil s tím, že díky demografické situaci v regionu má problém nalézt kvalitní pracovní sílu a situace pro něj začíná být kritická. Jeho výrobní proces zahrnuje řadu strojových operací, ale také výrazný podíl ruční práce. Přesto, že pro obrábění, formování a nejnáročnější manipulaci využívá digitálně řízené technologie, řada úkonů je závislá na zručnosti dělníků a odpovědnosti operátorů. Tento lidský faktor vidí jako limitující pro jakékoliv zvyšování produkce, a dokonce i pro udržení současné kvality výrobků. Uvědomuje si, že ve výrobě potřebuje něco zásadněji změnit, aby byl dokázal vytěžit aktuální zájem klientů a dál svou firmu rozvíjet.

Úvodní návštěva na místě

Po dohodě navštívil provozovnu podniku náš expert, aby se seznámil se situací na místě. Cílem úvodní návštěvy bylo především seznámit se s výrobním procesem a jeho základními technicko – ekonomickými parametry. Společně jsme si pak ujasnili celkový záměr a stanovili rámcový rozsah možné digitální transformace. Na tomto základě jsme připravili nabídku projektu na zpracování Plánu digitální transformace se zohledněním aktuálních možností jeho financování (v rámci programu OP PIK – Poradenství je možno získat dotaci 50 % z ceny od 200 tisíc až do 2 milionů Kč).

V podniku z našeho příkladu vyplynula z diskuze na místě řada témat s různými prioritami, která si zaslouží podrobné rozpracování v Plánu digitální transformace:

  • Bezpapírové případně automatické odvádění produkce podle konkrétních pracovníků
  • Návaznost odepisování mezi výrobními operacemi, sklady a logistikou
  • Detailní evidence výrobních prostojů a jejich příčin
  • Využití digitálních nástrojů pro zaškolování pracovníků
  • Nahrazení ručního přenášení automatizovanou manipulační technikou
  • Sledování pohybu velkých dílů a palet v reálném čase
  • Automatické sbírání a analýza parametrů ovlivňujících výslednou kvalitu
  • Pořízení modernějšího CNC stroje
  • Datové propojení strojů, výrobních a ostatních informačních systémů pro zpřesnění plánování

Plán digitální transformace

Hlavním cílem práce na Plánu digitální transformace je navrhnout a rozpracovat takovou strategii digitální transformace, která zajistí požadovaný obchodní efekt při optimálním poměru výkonu a nákladů. Při jeho zpracování procházíme systematicky všechny dostupné možnosti digitalizace a zaměřujeme se na identifikaci míst, kde je v dané situaci nejvhodnější z technického i ekonomického pohledu začít, aby to přineslo kýžený ekonomický efekt.

Plán představuje pro podnik základní dokumentaci pro následnou vlastní realizaci digitalizace. Ve všech dotčených oblastech jsou v něm porovnány výchozí a cílové stavy, definovány očekávané přínosy a odhadnuta nákladová a časová náročnost. Plán digitální transformace zpracováváme v souladu s metodikou Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK), takže může být následně využit pro získání dotace na pořízení výrobních i nevýrobních technologií.

V sekci Plán digitální transformace si můžete prohlédnout detailní informace o spolupráci v oblasti digitální transformace.